info@sd-f.nl     Kundig en betrouwbaar

   +31 (0)6 42 25 90 77    Utrechtseweg 310  6812 AR Arnhem

Algemene Voorwaarden 

SDF Lease & Finance

1. Voor alle duidelijkheid, de Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 “SDF Lease & Finance B.V.”, handelend onder de naam SDF Lease & Finance, met kantoor te
Arnhem.
1.2 Cliënt: de persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en SDF Lease & Finance
opdracht geeft tot het uitvoeren van de Dienst.
1.3 Dienst: het bieden van de mogelijkheid aan de Cliënt tot het doen van een Offerteaanvraag ter
verkrijging van een Product van de Kredietverstrekker.
1.4 Kredietverstrekker: instelling die via SDF Lease & Finance of namens wie SDF Lease & Finance een
Offerte aan de Cliënt uitbrengt voor een Product.
1.5 Offerte: een door SDF Lease & Finance of namens een Kredietverstrekker digitaal of schriftelijk uit
te brengen voorstel specifiek op de Cliënt toegesneden, met krediet, voorwaarden, rentes en
andere condities gebaseerd op de aan SDF Lease & Finance bekende gegevens.
1.6 Offerteaanvraag: het aanvraagformulier op de website, de e-mail, of het gesprek waarmee de
Cliënt zijn gegevens verstrekt en daarmee SDF Lease & Finance opdracht geeft om de Dienst te
verrichten.
1.7 Product: krediet, lening of introductie ten behoeve van andere dienstverlening van een
Kredietverstrekker of financiële instelling.
1.8 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van SDF Lease & Finance.
1.9 Partijen: Cliënt (of haar vertegenwoordiger), Kredietverstrekker en SDF Lease & Finance.
1.10 Website: www.sdflease.nl of een andere website van SDF Lease & Finance of haar partners.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van, alle aanbiedingen,
offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen SDF Lease & Finance en de Cliënt, verband
houdende met de door SDF Lease & Finance uit te voeren Dienst en alle overeenkomsten en/of
geschillen die daaruit voortvloeien.
2.2 Afwijken van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Partijen worden
overeengekomen, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.
2.3 Als een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijft
de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. In geval van nietigheid van een
bepaling zullen Partijen gebonden zijn door rechtsgeldige regels van zoveel mogelijk
overeenkomstige strekking.
2.4 Andere algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten en niet van toepassing op de Dienst.
2.5 SDF Lease & Finance heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

3. Totstandkoming van Opdracht
3.1 Een opdracht tussen SDF Lease & Finance en de Cliënt komt tot stand nadat de Cliënt het
aanvraagformulier op de Website heeft ingevuld en verstuurd, een calculatie heeft gemaakt en
zichzelf een Offerte heeft toegezonden, mondeling of per email een offerte aanvraag heeft
gedaan, of op het moment dat SDF Lease & Finance is begonnen met de uitvoering van de Dienst.
3.2 Mondelinge toezeggingen of afspraken met een ondergeschikte van SDF Lease & Finance binden
SDF Lease & Finance niet tenzij schriftelijk bevestigd door een rechtsgeldig vertegenwoordiger.

4. Procedure en Afhandeling Offerteaanvraag

4.1 SDF Lease & Finance streeft ernaar de Cliënt binnen 48 uur na ontvangst van de Offerteaanvraag
een Offerte te sturen, maar garandeert dit niet.
4.2 Na ontvangst van de Offerte heeft de Cliënt uiterlijk 30 dagen, of een andere termijn vermeld in
de Offerte, om op het voorstel in te gaan. Offertes worden uitgebracht onder voorbehoud van
acceptatie door de Kredietverstrekker en onder voorbehoud van rentewijzigingen.
4.3 De Cliënt kan de Offerte accepteren door de vereiste informatie aan te leveren. SDF Lease &
Finance zal de aanvraag voor acceptatie indienen bij de door SDF Lease & Finance geselecteerde
Kredietverstrekker indien de informatie volledig is en naar de mening van SDF Lease & Finance
vatbaar is voor acceptatie.
4.4 Indien de Kredietverstrekker de aanvraag accepteert en de Offerte kan worden gehandhaafd,
staat het de Cliënt vrij om het Product wel of niet af te nemen. Als de Cliënt het Product niet
afneemt terwijl het voorstel niet materieel afwijkt van de Offerte, of wanneer Cliënt akkoord gaat
met een alternatief voorstel, kan SDF Lease & Finance de bemiddelings-/afsluitkosten c.q. het
overeengekomen honorarium in rekening brengen aan Client.

5. Garanties en Aansprakelijkheid

5.1 SDF Lease & Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet uitbrengen, het niet tijdig
uitbrengen of gestand doen van Offertes door een Kredietverstrekker.
5.2 Indien de Cliënt ingaat op de naar aanleiding van de Offerte opgestelde overeenkomst van een
Kredietverstrekker, komt er een overeenkomst tot stand tussen de Cliënt en de
Kredietverstrekker. SDF Lease & Finance geeft geen enkele garantie met betrekking tot het
Product en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het Product.
5.3 De informatie op de Website wordt zorgvuldig samengesteld, maar SDF Lease & Finance kan niet
instaan voor de juistheid en volledigheid ervan.
5.4 Op de opdracht tot het verrichten van de Dienst zijn de Disclaimer en Privacy statement zoals
vermeld op de Website van toepassing.
5.5 SDF Lease & Finance is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals omzet- of winstderving. Bij
aansprakelijkheid voor directe schade is deze beperkt tot maximaal €1.500 of, als de in totaal door
SDF Lease & Finance in rekening gebrachte en door u betaalde vergoeding voor die overeenkomst
hoger is, tot dat bedrag met een maximum van EUR 5.000 per Cliënt.

6. Marketing
6.1 De Cliënt geeft SDF Lease & Finance toestemming om na afronding van de Dienst of totstandkoming
van een overeenkomst met een Kredietverstrekker de naam en/of het logo van de Cliënt te gebruiken in
de communicatie naar andere cliënten en potentiële opdrachtgevers.

7. Vragen en Klachten
7.1 Vragen of klachten over de dienstverlening van SDF Lease & Finance kunnen via de website sdflease.nl
of via info@sd-f.nl worden gemeld. SDF Lease & Finance streeft ernaar klachten binnen 10 werkdagen af
te handelen.

8. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
8.1 Op de door SDF Lease & Finance aan Cliënt geleverde Dienst is Nederlands recht van toepassing. De
rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of
samenhangen met de Dienst.

SDF Lease

SDF Lease & Finance is een toonaangevend bedrijf op het gebied van lease en financieringsoplossingen MKB en grootbedrijf.

Copyright © 2024 SDF Lease. Alle rechten voorbehouden.

Algemene Voorwaarden